Tvari ir švari aplinka

Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant


Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos 2014-2020 m. prioriteto Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant specialieji tikslai su projektų pavyzdžiais ir finansuojamomis veiklomis pateikiami žemiau:

 

1.1. Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas, produktus.

 

 - Šio specialiojo Programos tikslo įgyvendinimu siekiama darnaus ir subalansuoto kultūros ir gamtos paveldo objektų išaugojimo, įveiklinimo aktyviai turizmo veiklai, taip pat turizmo produktų ir paslaugų, galinčiu padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje, sukūrimo.

- Didžiausias galimas finansavimas pagal šį specialųjį tikslą - 1 mln. EUR vienam projektui.

 

 

Remiamos veiklos apima:

 

- Tvarų kultūros ir gamtos paveldo objektų infrastruktūros atnaujinimą ir įrengimą, įskaitant patogių poilsio vietų įrengimą, laiptų, privažiavimų įrengimą, siekiant sumažinti gamtos ir kultūros objektų pažeidžiamumą juos pasiekiant; informacinių ženklų įrengimą, lankytojų apskaitos prietaisų įsigijimą, infrastruktūrą, skirtą nukreipti lankytojus į mažiau pažeidžiamas kultūros ir gamtos paveldo objektų vietas.

- Esamų ir naujai kūriamų jungtinių turizmo produktų ir paslaugų plėtojimas bendradarbiaujant ir siekiant spręsti regiono kultūros ir gamtos paveldo objektų problemas, susijusias su nepakankamu objektų pritaikymu veiklai, nepakankamu objektų saugojimu ir konservavimu, sezoniškumo problema ir kt.

 - Bendrų turizmo maršrutų kūrimą ir populiarinimą, bendrų turizmo produktų ir paslaugų paketų sudarymą ir populiarinimą, paslaugų diversifikavimą, bendras rinkodaros veiklas, skatinančias tausojantį turizmą ir draugišką aplinkai lankytojų elgesį.

 

1.2. Padidinti integraciją ir efektyvumą aplinkos išteklių valdyme

 

 - Šio specialiojo Programos tikslo įgyvendinimu siekiama efektyvesnio ir labiau integruoto aplinkos išteklių valdymo skatinant bendradarbiavimą per sieną tarp abiejų šalių.

- Didžiausias galimas finansavimas pagal šį specialųjį tikslą - 1 mln. EUR vienam projektui.

 

 

Remiamos veiklos apima:

 

 - Bendrų aplinkos išteklių valdymo veiklas, įskaitant gerosios praktikos keitimąsį, mokymų ir seminarų vykdymą, aplinkos išteklių valdymo metodikų integralumo skatinimą.

- Bendrų saugomų teritorijų ir gamtos objektų valdymo sprendimų kūrimas ir praktinis taikymas, naujų valdymo metodikų perėmimas iš užsienio šalių patirties, pilotinių veiksmų pritaikymas ir efekto stebėjimas (siekiant įvertinti ar atitinkami sprendimai pasiteisina regione).

- Žaliosios infrastruktūros įrengimą.

- Invazinių rūšių ribojimo ir kontroliavimo mechanizmų sukūrimą.

- Bendro aplinkosauginių rizikų valdymo (potvynių, sausros, užterštumo kt.) infrastruktūros kūrimą.

- Kitas efektyvaus bendro aplinkos išteklių valdymo bendradarbiaujant per sieną veiklas.

 

1.3. Sutvarkyti praeityje užterštas ir apleistas viešas teritorijas

 

- Šio specialiojo Programos tikslo įgyvendinimu siekiama sutvarkyti savivaldybių valdomas praeityje užterštas ir apleistas viešas teritorijas.

- Didžiausias galimas finansavimas pagal šį specialųjį tikslą - 1 mln. EUR vienam projektui.

 

 

Remiamos veiklos apima:

 

- Patirties apsikeitimo veiklos, įskaitant patirties perėmimą iš kitų ES šalių. Šių veiklų tikslas turi būti bendras praeityje užterštų teritorijų tvarkymo strategijos ir veiksmų plano kūrimas, apleistų teritorijų sutvarkymo strategijos kūrimas.

- Pilotinių projektų vykdymą, sutvarkant apleistas teritorijas, apleistus pastatus, įskaitant jų griovimą, teritorijų išvalymą ir viešosios infrastruktūros gerinimą.

- Aplinkosauginių grėsmių, įskaitant užterštos žemės išvalymo veiklas, pašalinimą iš planuojamų naudoti erdvių.

- Apsikeitimas gerąja praktika.