Socialinė įtrauktis

Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga


Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos 2014-2020 m. prioriteto Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga specialieji tikslai su projektų pavyzdžiais ir finansuojamomis veiklomis pateikiami žemiau:

 

3.1. Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo didinimas

 

 

 - Šio specialiojo Programos tikslo įgyvendinimu siekiama padidinti socialiai pažeidžiamų grupių socialinę įtrauktį per socialinės infrastruktūros tobulinimą ir socialinių paslaugų efektyvumo didinimą.

- Didžiausias galimas finansavimas pagal šį specialųjį tikslą - 800 000 EUR vienam projektui.

 

 

Remiamos veiklos apima:

 

- Įrangos ir infrastruktūros, galinčios padidinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, įsigijimas, įrengimas bei atnaujinimas.

- Socialines paslaugas teikiančių specialistų įgūdžių tobulinimas, gerosios patirties sklaida ir perėmimas.

- Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas į darbo rinką, švietimo sistemą ir socialinį gyvenimą.

- Socialinių paslaugų diversifikavimas.

- Informacijos apie prieinamas socialines paslaugas sklaida socialiai pažeidžiamoms grupėms.

 

 

3.2. Gyvenimo sąlygų gerinimas skurdžiose bendruomenėse ir teritorijose

 

 

 - Šio specialiojo Programos tikslo įgyvendinimu siekiama sukurti sąlygas vietos bendruomenių socialiniam ekonominiam augimui, įsitraukimui į bendruomenės gyvenimą, bendruomenės problemų sprendimą.

- Didžiausias galimas finansavimas pagal šį specialųjį tikslą - 200 000 EUR vienam projektui.

 

 

Remiamos veiklos apima:

 

- Įrangos ir infrastruktūros, galinčios padidinti bendruomenių įsitraukimą į vietos problemų sprendimą, įsigijimą, įrengimą ar atnaujinimą.

- Viešųjų erdvių kūrimą, atnaujinimą, sutvarkymą, nedidelio masto infrastruktūros įrengimą.

- Sveikos gyvensenos skatinimą, patirties apsikeitimą, motyvavimą įsitraukti į bendrų problemų sprendimą, edukacinių priemonių vykdymą, kitų bendruomeninių veiklų vykdymą.