Parama judumui ir užimtumui

Parama darbuotojų judumui ir užimtumui


Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos 2014-2020 m. prioriteto Parama darbuotojų judumui ir užimtumui specialieji tikslai su projektų pavyzdžiais ir finansuojamomis veiklomis pateikiami žemiau:

 

 

2.1. Padidinti darbuotojų užimtumo galimybes per paramą verslumui

 

 

 - Šio specialiojo Programos tikslo įgyvendinimu siekiama padidinti įsidarbinimo galimybes programos teritorijoje, kuriant geresnę verslo aplinką ir keliant gyventojų verslumo lygį.

- Didžiausias galimas finansavimas pagal šį specialųjį tikslą - 800 000 EUR vienam projektui.

 

 

Remiamos veiklos apima:

 

- Mažo masto savivaldybės verslo rėmimo infrastruktūros kūrimą (iki 100 000 EUR).

- Verslo rėmimo paslaugų kūrimą.

- Verslumo skatinimą per informacijos sklaidą, siekiant tikslines grupes (studentus, vyresnius mokinius, bedarbius ir kt.) supažindinti su verslo kūrimo arba individualios veiklos vykdymo galimybėmis.

- Verslo, mokslo ir verslo rėmimo institucijų bendradarbiavimą, siekiant skatinti verslumą.

- Mentorystės tinklų abiejose programos šalyse kūrimą.

- Kitas veiklas, apimančias verslumo lygio didinimą, savarankiško darbo skatinimą ir kt. veiklas.

 

 

2.2. Įsidarbinimo galimybių didinimas, gerinant judumą ir darbo jėgos įgūdžius

 

 

 - Šio specialiojo Programos tikslo įgyvendinimu siekiama padidinti darbo mobilumą per darbo jėgos įgūdžių tobulinimą ir pritaikymą darbo rinkos poreikiams.

- Didžiausias galimas finansavimas pagal šį specialųjį tikslą - 800 000 EUR vienam projektui.

 

 

Remiamos veiklos apima:

 

- Mokslo institucijų mokymo programų tobulinimą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimą, ypač atkreipiant dėmesį į profesijas, kurių trūkumas juntamas darbo rinkoje.

- Mokymų, stažuočių ir tarptautinių gamybinių praktikų vykdymą.

- Veiklas, padedančias identifikuoti būtinus mokymo programų patobulinimus.

- Kitas veiklas, didinančias darbo mobilumą, įsidarbinimo galimybes ir darbo jėgos įgūdžių tobulinimą.