Dokumentacijos rengimas

Dokumentacijos rengimas


Teikiant projekto paraišką dėl finansinės paramos gavimo pagal 2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programą, kartu su paraiška turi būti pateikti ir projektą pagrindžiantys dokumentai.

 

Didelė dalis minėtų priedų susijusi su informacija apie pareiškėją ir partnerį. Kita priedų dalis – tai įvairaus pobūdžio pažymos, kurios  užsakomos valstybinėse institucijose, atsižvelgus į privalomą pateikti informaciją bei pareiškėjo tipą pagal juridinį statusą. 

 

Pridedamų dokumentų sąrašas:

-       partnerių deklaracija;

-       įstatų, nuostatų, statuto ir organizacijos registravimo pažymėjimo kopijos;

-       2014 m. ir 2015 m. finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos (taikoma NVO, kai NVO yra pagrindinis projekto partneris);

-       Duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą de minimis (jei taikoma);

-       Duomenys apie projekto grynąsias pajamas (jei taikoma)

-       Sąmata, techninis projektas, remonto darbų aprašas (jei taikoma).

 

Jei projekte numatyta vykdyti veiklas susijusias su nauja statyba ir (ar) remonto, rekonstrukcijos darbais, prie paraiškos papildomai turi būti parengti ir pateikti šie dokumentai:

Kai, remiantis nacionaliniais teisės aktais, turi būti pateikta pilna techninė dokumentacija: 

-       techninis projektas (įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos dalį);

-       techninio projekto ekspertizės išvada;

-       statybos darbų leidimas;

Jei, remiantis nacionaliniais teisės aktais, pilna techninė dokumentacija neprivalo būti pateikta: 

-       defektų aktas (jei būtinas);

-       remonto darbų aprašas.

-       sąmata.

 

Mūsų įstaigoje turime dirbančių atestuotų inžinierių ir projektuotojų, kurie yra sukaupę ilgalaikę darbo patirtį rengiant techninę dokumentaciją projektams, finansuojamiems iš ES ir kitų paramos fondų.

 

Dėl paraiškos parengimo ir pridedamos dokumentacijos rengimo paslaugų galite kreiptis elektroniniu paštu info@latlit.lt, telefonu 8-602-39458 arba telefonu Vilniuje 8-5-2643663.